Plan zajęć

PLAN NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2014

1. Dnia 03.10.2014 o godz. 5:00 spod wia­duktu oraz basenu wyjazd na dwu­dniową wycieczkę do Świe­ra­dowa oraz Czech. Koszt wyjazdu 250 zł od uczest­nika. Są jesz­cze wolne miej­sca. Szcze­gó­łowy plan wyjazdu w naszej stro­nie inter­ne­to­wej, gablo­cie infor­ma­cyj­nej oraz dyżu­rach Zarządu.

2. Dnia 10.10.2014 o godz. 8:00 spod wia­duktu oraz basenu wyjazd na grzy­bo­bra­nie. Wpi­sowe 10 zł (gorąca zupa z wkładką).

3. Dnia 14.10.2014 o godz. 17:00 w Biblio­tece Miej­skiej odbę­dzie się inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kiego 2014/2015. Wykład na temat „War­tość wieku trze­ciego” wygłosi prof. dr hab. Janusz Wiśnowski.

4. Dnia 20.10.2014 o godz. 16:00 w sali Bez Atu wykład pani mgr Moniki Pręd­kiej na temat „Jedna cho­roba– dwie przy­czyny, sześć dróg do zdrowia”

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 

Ponie­działki:

godz. 9,00–9,45 zaję­cia fit­ness w Fala Park

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angielskiego

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

godz.14,45 – 15,45-  reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK).

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz.10,00 na ul. Wod­nej zaję­cia  Jogi

godz. 15–17,00 dnia 24  paź­dzier­nika w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbę­dzie się spo­tka­nie sek­cji kulinarnej.

 

Infor­ma­cje bie­żące:

1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ  W CZWARTKI W GODZ. 12,00

DO 14,00.

 

2. OGŁASZAMY NABÓRUCHACZY DO NAUKIZYKA FRANCUSKIEGO DLA

POCZĄTKUJĄCYCH. SZCZEGÓŁY NA DYŻURACH ZARZĄDU.