Plan zajęć

           PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC LISTOPAD 2014

 

  1. Dnia 08.11.2014 o godz. 17:00 w Biblio­tece Publicz­nej spo­tka­nie autorskie

 

  1. Dnia 12.11.2014 o godz. 16:00 w Sali Bez Atu p. Buda zapra­sza na pokaz slaj­dów z pre­lek­cją „Atrak­cje tury­styczne woj. Łódzkiego”. Prze­pra­szamy, ale z przy­czyn od nas nie­za­leż­nych (wyjazd p. Mał­go­rzaty Budy) pokaz się nie odbę­dzie.  Zamiast pla­no­wa­nego wykładu zapra­szamy tego dnia o tej samej godzi­nie na wykład p. Szy­mona Ptaka pt. “96-sta rocz­nica odzy­ska­nia niepodległości”

 

  1. Dnia 17.11.2014 o godz. 17:00 w Biblio­tece Publicz­nej spo­tka­nie z Mar­ci­nem Adam­cza­kiem połą­czone z pre­zen­ta­cją pt. „ Spa­cer po daw­nym Wolsztynie”

 

  1. Dnia 20.11.2014 o godz. 17:00 w Biblio­tece Publicz­nej, Uni­wer­sy­tet Poezji nad Dojcą zapra­sza na „Poetyc­kie Zaduszki”.

 

  1. Dnia 21.11.2014 o godz. 14:00 wyjazd do Zie­lo­nej Góry. W pro­gra­mie wizyta w gale­rii han­dlo­wej FOKUS oraz seans w kinie ( do wybra­nia trzy różne filmy). Wpi­sowe 15 zł. Zbiórka na par­kingu przy pły­walni oraz pod wiaduktem.

 

  1. Dnia 27.11.2014 o godz. 17:00 w Biblio­tece Publicz­nej pro­mo­cja książki Ewe­liny Rubin­stein „Nina. Praw­dziwa historia”

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz. 9,00–9,45 zaję­cia fit­ness w Fala Park

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angielskiego

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz.10,00 na ul. Wod­nej zaję­cia  Jogi

godz. 15–17,00 dnia 28 listo­pada w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym odbę­dzie się spo­tka­nie sek­cji kulinarnej.

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

  1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

 

  1. OGŁASZAMY NABÓRUCHACZY DO NAUKIZYKA FRANCUSKIEGO DLA

     POCZĄTKUJĄCYCH. SZCZEGÓŁY NA DYŻURACH ZARZĄDU.

    3. UWAGA!!! Na dyżu­rach Zarządu, w czwartki, przyj­mu­jemy zapisy i wpłaty na XXIX KONCERT NOWOROCZNY na zamku w Rydzy­nie. Na kon­cert zapra­sza Capella Zamku Rydzyń­skiego wraz z gościn­nie wystę­pu­ją­cymi soli­stami. Ceny obej­mu­jące prze­jazd oraz wstęp na kon­cert wyno­szą 60 zł (miej­sca I) oraz 50 zł (miej­sca II). Ze względu na koniecz­ność wcze­śniej­szej rezer­wa­cji zapisy przyj­mo­wane są TYLKO do dnia 6.12.14. Kon­cert roz­po­czyna się o godz. 16,00. Dokładną godzinę wyjazdu i powrotu podamy wraz z pro­gra­mem na m-c gru­dzień. ZAPRASZAMY.