Plan zajęć

Infor­mu­jemy, że wyniki badań wyko­ny­wa­nych w Nowym Tomy­ślu, przez dr Leszka Nie­po­lskiego gotowe będą dopiero po 20 lipca. Za zwłokę spo­wo­do­waną koniecz­no­ścią cze­ka­nia na wolne miej­sce w kolejce do urzą­dzeń ana­li­zu­ją­cych dr Nie­po­lski ser­decz­nie przeprasza.

Andrzej Hedko

 

           PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC CZERWIEC 2015

 

 

  1. Dnia 02.06 o godz. 17:00 w Biblio­tece Publicz­nej warsz­taty „Inter­net dla Seniora”

 

  1. Dnia 11.06 o godz. 16:30 wyjazd spod wia­duktu, zatoczki na osie­dlu, par­kingu przy base­nie na kon­cert do Zbą­szy­nia. W pro­gra­mie występ trio MMK w skła­dzie: Mag­da­lena Bed­na­rek – skrzypce, Kon­stan­tin Zele­nin – wio­lon­czela, Maria Kasza­nia – fortepian.

 

 

  1. Dnia 13.06 o godz. 9:00 wycieczka rowe­rowa po oko­licy Wolsz­tyna. Zbiórka pod Sho­gu­nem. Trasa ok. 15 km.

 

  1. Dnia 22.06 o godz. 7:00 wyjazd na wycieczkę do Wro­cła­wia. Zbiórka pod wia­duk­tem, wysepka na osie­dlu i spod basenu. Odpłat­ność 60 zł. Powrót prze­wi­dziany na godz. 21:00. Pro­gram wycieczki w zakładce “OGŁOSZENIA

 

  1. Dnia 24.06 o godz. 16:00 na Skan­se­nie uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku akademickiego.

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa zaawansowana)

godz.17–18 lek­to­rat j.angielskiego (grupa średnia)

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz. 15–17,00 dnia 12.06  spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej w Gim­na­zjum Nr 1 .

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

  1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

 

O G Ł O S Z E N I A

 

Pro­simy o uzu­peł­nie­nie wpłat na wczasy w Grecji

 

 

Pro­gram wycieczki

 

Majówka we Wrocławiu

 

godz. 7.00 wyjazd z Wolsztyna

godz. 10.00 przy­jazd do Wro­cła­wia

godz. 10.30 Afry­ka­rium w ZOO we Wro­cła­wiu – naj­więk­szy w Euro­pie kom­pleks przed­sta­wia­jący eko­sys­temy Czar­nego Lądu. W 19 akwa­riach i base­nach o pojem­no­ści 15 mln litrów wody pre­zen­to­wane są zwie­rzęta zamiesz­ku­jące rafę kora­lową Morza Czer­wo­nego, rzekę Nil, kra­inę Wiel­kich Rowów Afry­kań­skich, głę­bię Kanału Mozam­bic­kiego, plaże Wybrzeża Szkie­le­tów (Nami­bia) i tro­pi­kalną dżun­glę dorze­cza Kongo. W 2015 roku ZOO we Wro­cła­wiu obcho­dzi 150-lecie istnienia.

godz. 13.00 Hala Stu­le­cia – obiekt wpi­sany na Listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­wego UNESCO,

monu­men­talna hala widowiskowo-sportowa, któ­rej budowę ukoń­czono w 1913 r. wg pro­jektu Maxa Berga

godz. 15.00 obiad w restau­ra­cji Verona na Starówce

godz. 16.00 zwie­dza­nie Sta­rówki wro­cław­skiej: rynek z Ratu­szem, Kamie­nice Jaś i Mał­go­sia, Stare Jatki, Szlak  Wro­cław­skich Kra­snali, Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Ostrów Tum­ski z Kate­drą św. Jana Chrzciciela

godz. 20.00 Pokaz naj­więk­szej w Pol­sce mul­ti­me­dial­nej fon­tanny, jed­nej z naj­więk­szych w Euro­pie. Otwarta 4 czerwca 2009 roku z oka­zji 20. rocz­nicy wol­nych wybo­rów. W fon­tan­nie zain­sta­lo­wano pra­wie 300 dysz, z któ­rych try­ska woda w for­mie gej­ze­rów, mgiełki, piany itp. na wyso­kość nawet 40 m.

godz. 20.30 wyjazd w drogę powrotną

godz. 23.00 powrót do Wolsztyna

 

    

WAKACJE W GRECJI 

Orga­ni­zu­jemy wczasy w GRECJI.

Ter­min 31.08–12.09.2015

Cena: 1419 zł

W cenie:

10 noc­le­gów w GRECJI

2 noc­legi tran­zy­towe ze śniadaniem

Trans­port auto­ka­rem klasy lux

Pełne ubez­pie­cze­nie KL. NNW i bagażu

Wyży­wie­nie 2 razy dzien­nie– śnia­da­nie w for­mie szwedz­kiego bufetu i obia­do­ko­la­cja, skła­da­jąca się z 2 dań: zupa i dru­gie danie plus napój.

Pro­wiant na drogę powrotną

Cało­do­bowa opieka pol­sko­ję­zycz­nego rezydenta

Opieka lekar­ska– lekarz na wezwanie

Wycieczka na targ grecki

Ze względu na koniecz­ność wcze­śniej­szego zare­zer­wo­wa­nia miejsc osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­szone są o zgło­sze­nie swego akcesu na dyżu­rach Zarządu.

Gre­cja o tej porze to bar­dzo cie­płe morze oraz prze­pyszne świeże owoce.

Zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku PLATANOS i SOFIA . SOFIA odda­lona jest od Pla­ta­nosa ok 20 m .
Pla­ta­nos to 2 pię­trowy apar­ta­men­to­wiec , oto­czony zie­le­nią . Na dole znaj­duje się sto­łówka . Pokoje są 2, 3 i 4 oso­bowe , wiek­szość 3 oso­bowe . Każdy pokój wypo­sa­żony w aneks kuchenny ( lodówka , zlew , szafki , szklanki , tale­rze , czaj­nik elek­tryczny ) i łazienkę z prysz­ni­cem. W każ­dym pokoju jest para­sol plażowy.
Poło­żony przy głów­nej ulicy mia­steczka Pan­te­le­imo­nas , ze wspa­nia­łym wido­kiem na masyw Olimpu .
Do dys­po­zy­cji tury­stów jest stół do ping ponga , grill , boisko do siatkówki .
Odda­lony jest ok 100 m od morza w linii pro­stej ( doj­ście do plaży to 150 m )
SOFIA — apar­ta­men­to­wiec z bal­ko­nami wycho­dzą­cymi na stronę ulicy lub Zamek w Pla­ta­mo­nas .Każdy pokój posiada ume­blo­wany bal­kon , łazienkę z prysz­ni­cem , odbior­nik tv, aneks kuchenny , para­sol pla­żowy . Doj­ście do plaży alejką ok 120 m .

PROPOZYCJE WYCIECZEK  FAKULTATYWNYCH

WIECZÓR  GRECKI -   25 euro / os

 

Dla spra­gnio­nych roz­rywki w praw­dzi­wie grec­kim stylu ide­alna oka­zja do zasma­ko­wa­nia jej pod­czas grec­kiego wie­czoru wypeł­nio­nego muzyką grecką (tra­dy­cyjna ale i nowo­cze­sną), pysz­nym jedze­niem w for­mie bufetu oraz nie­skoń­cze­nie pły­ną­cym winem .

OLIMP  — 20 euro /os 

Wycieczka na stoki Olimpu, naj­wyż­szego masywu gór­skiego Gre­cji. Wspól­nie udamy się na wyso­kość tysiąca metrów nad pozio­mem morza by podzi­wiać zachwy­ca­jącą pano­ramę riwiery olim­pij­skiej oraz naj­wyż­szy szczyt masywu – Myti­kas. Poje­dziemy do jed­nego z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek gór­skich o nazwie Paleos Pan­te­le­imo­nas sły­ną­cego z małych bru­ko­wa­nych uli­czek i typo­wej dla Gre­cji pół­noc­nej archi­tek­tury. Odwie­dzimy gór­skie mia­steczko Lito­choro i przej­dziemy się wspól­nie wąwo­zem Enipeas.

METEORY   — cena: 28 euro/osoba

+ 3 euro/osoba — bilet wstępu do klasztoru

Fan­ta­styczna wycieczka w miej­sce piel­grzy­mek wędrow­ców z całego świata. Zawie­szone na ska­lach maje­sta­tyczne klasz­tory zostały wpi­sane na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO i sta­no­wią jedno z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej tajem­ni­czych miejsc w całej Gre­cji. Pro­gram wycieczki obej­muje przy­sta­nek w Doli­nie Tembi ‚wizytę w fabryce ikon, gdzie goście będą mogli zoba­czyć jak two­rzone są ikony, oraz zwie­dza­nie dwóch klasz­to­rów – w tym głów­nego klasz­toru Mega­lon Meteoron.

WYSPA SKIATHOS  — cena  43 euro / os

Wspa­niały rejs pirac­kim stat­kiem to tylko jeden z ele­men­tów relak­su­ją­cej wycieczki na prze­piękną wyspę Skia­thos.  Prze­mie­rzać będą Pań­stwo krysz­ta­łowe wody pełne plą­sa­ją­cych wesoło del­fi­nów, by dotrzeć do serca wyspy, czyli do sto­licy, w któ­rej będzie ok. dwóch godzin czasu wol­nego na spa­cer, posi­łek i zwie­dza­nie. Następ­nie udamy się na naj­słyn­niej­szą plażę wyspy – Kouko­una­ries. Tam spę­dzimy eks­cy­tu­jące popo­łu­dnie kapiąc się i pla­żu­jąc pośród zło­ci­stego pia­sku. Pod­czas rejsu zaba­wiać Pań­stwa będzie wesoły kapi­tan Kostas wraz ze swoją załogą.

ATENY  — cena 43 euro/os 

 + 12 euro/os  za bilet wstępu na Akro­pol (  osoby powy­żej 65 – 6 euro /os )

Obo­wiąz­kowy punkt każ­dego odwie­dza­ją­cego Gre­cje. W miej­scu, które zro­dziło demo­kra­cję i które było świad­kiem wielu zawi­ro­wań histo­rycz­nych zarówno Gre­cji sta­ro­żyt­nej, jak i tej nowo­żyt­nej spę­dzi­cie Pań­stwo nie­za­po­mniany dzien.  Wraz z pilo­tem prze­mie­rzy­cie Pań­stwo zarówno wąskie uliczki uro­kli­wego sta­rego mia­sta, jak i maje­sta­tyczne wzgó­rze Akro­pol z Par­te­no­nem, zoba­czy­cie uro­czy­stą zmianę warty na placu Kon­sty­tu­cji i mar­mu­rowy sta­dion Kali­mar­maro. Przed odjaz­dem ok 2 godzin czasu wol­nego. W dro­dze powrot­nej przy­sta­nek w restau­ra­cji oraz w Ter­mo­pi­lach przy pomniku sław­nego króla Sparty Leonidasa.

SALONIKI  -  25 euro/os

 

Wycieczka do grec­kiej sto­licy Bizan­cjum, mia­sta które prze­peł­nione jest zabyt­kami tego okresu. Zwie­dza­nie świą­tyni Hagia Sofia, Rotundy, Łuku Hadriana, rzym­skiego Forum, Bia­łej Wieży, Bazy­liki Św.Dymitra czy Placu Ary­sto­te­lesa. Zwie­dza­nie koń­czymy na sta­rym salo­nic­kim targu gdzie mamy moż­li­wość zaku­pów jak czy­nią to od wie­ków miesz­kańcy Salo­nik. To magiczne, dru­gie naj­więk­sze po Ate­nach mia­sto Gre­cji, nie­po­wta­rzalne i nie­po­rów­ny­walne w swo­jej atmos­fe­rze i charakterze.

 

DELFY – 43 euro/os  

+  9 euro/ os   bilet wstępu do muzeum i na wyko­pa­li­ska ( osoby powy­żej 65 – 5 euro /os )

Pępek świata sta­ro­żyt­nego – jak mawiali o nich miesz­kańcy. Malow­ni­czo poło­żone Delfy oto­czone amfi­te­atral­nie zbo­czami gór dające obraz antycz­nej potęgi do któ­rej piel­grzy­mo­wali po radę Pytii del­fic­kiej cesa­rze i fara­ono­wie. To naj­po­pu­lar­niej­sze grec­kie sta­no­wi­sko arche­olo­giczne oto­czo­nego ska­łami Par­nasu. Dobrze zacho­wane cen­trum kultu Apol­lina, gdzie Pytie prze­po­wia­dały przy­szłość i wpły­wały na losy Gre­cji i świata sta­ro­żyt­nego. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują pozo­sta­ło­ści po Skarb­cach Ateń­czy­ków, Święty Krąg, Świą­ty­nia Apol­lina, teatr poświę­cony Dio­ni­zo­sowi, czy sta­dion z try­bu­nami dla 7 tys. widzów, gdzie odby­wały się Igrzy­ska Pytyj­skie. Część cie­ka­wych zabyt­ko­wych eks­po­na­tów znaj­duje się do obej­rze­nia w muzeum.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU