Plan zajęć

       PLAN  NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015

 

 1. Dnia 08.10 o godz. 17:00 spo­tka­nie klu­bowe na pię­trze w restau­ra­cji Europa

2. Dnia 16.10 o godz. 17:00 w sali Bez Atu wykład Tade­usza Mąkosy pt „Rok 1945– czas wiel­kich prze­mian na przy­kła­dzie nie­wiel­kiej wsi Kaszyn przy Wiel­kim Lesie”.

 3. Dnia 17.10 o godz. 8:00 wyjazd na grzy­bo­bra­nie. Wpi­sowe 10 zł (gro­chówka z wkładką). Zbiórka pod wia­duk­tem, base­nem oraz na osiedlu

 4. Dnia 23.10 o godz 17:00 wykład aler­go­loga dr Ewy Bobro­wicz. Cho­roby cywi­li­za­cyjne ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem cho­rób płuc i alergii.

 

BIBLIOTEKA  ZAPRASZA

 • Dnia 07.10 o godz. 16:00 Spo­tka­nie Dys­ku­syj­nego Klubu Książki. Pre­lek­cja Woj­cie­cha Prządki pt. „Dojca w kra­jo­bra­zie Wolsztyna”.Książka mie­siąca – Bar­bara Kosmow­ska „Ukra­inka”. Książka poru­sza temat emi­gra­cji zarob­ko­wej w Pol­sce. Akcja dzieje się we współ­cze­snej War­sza­wie i daje do myśle­nia wię­cej niż raporty socjo­lo­gów i dzien­ni­ka­rzy. Autorka wyra­zi­ście przed­sta­wiła tytu­łową boha­terkę i inne kobiety uka­zane w powie­ści. „Ukra­inka” jest książką o marze­niach, o miło­ści i o real­nej rzeczywistości.
 • Dnia 14.10 godz. 19:00Spo­tka­nie autor­skie z Artu­rem Andru­sem, dzien­ni­ka­rzem, poetą, auto­rem tek­stów pio­se­nek, pio­sen­ka­rzem, arty­stą kaba­re­to­wym i kon­fe­ran­sje­rem. Na co dzień jest redak­to­rem “Powtórki z roz­rywki” w radio­wej Trójce, jest  legen­dar­nym gospo­da­rzem spo­tkań kaba­re­to­wych w war­szaw­skiej “Piw­nicy pod Harendą”. Poza tym jest komen­ta­to­rem “Szkła kon­tak­to­wego” w tele­wi­zji TVN24 i w 2010 roku otrzy­mał tytuł Mistrza Mowy Pol­skiej. Wyda­rze­nie dofi­nan­so­wano ze środ­ków Insty­tutu Książki. Pod­czas spo­tka­nia pro­mo­wane będą książki autora takie jak:“Blog osła­wiony mię­dzy niewiastami”“Boks na ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czu­ba­szek i Karolak”“Bzdurki, czyli bajki dla dzieci i innych”“Każdy szczyt ma swój Czubaszek”“Vietato fumare, czyli reszta z bloga i coś jeszcze”
 • Dnia 27.10 o godz. 17:00 Spo­tka­nie autor­skie z Jac­kiem Get­ne­rem, pisa­rzem, sce­na­rzy­stą i  dra­ma­tur­giem.  Pan  Get­ner jest lau­re­atem licz­nych kon­kur­sów pisar­skich i dra­ma­tur­gicz­nych oraz auto­rem sce­na­riu­szy do kil­ku­set odcin­ków róż­nych seriali tele­wi­zyj­nych. Jest auto­rem ksią­żek „Brzydka miłość”, „Daj­cie mi jed­nego z was”, „Sek­ste­le­fon” oraz serii ksią­żek o genial­nym detek­ty­wie „Pan Przypadek”.

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16:15–17:15  - lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa zaawan­so­wana)- pierw­sze zaję­cia dnia 05.10.2015 — sala spo­tkań Dom Kultury

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

Środy

Godz. 17:15–18,15 j.angielski (gr. Począt­ku­jąca)- pierw­sze zaję­cia dnia 07.10.2015– sala spo­tkań Dom Kultury

Czwartki

godz.6,45 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz. 15–17,00 dnia 09 i 23  spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej w Gim­na­zjum Nr 1 .

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

 1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00 DO 14,00.

WSTĘPNE PROPOZYCJE NA NASTĘPNE MIESIĄCE

Poni­żej poda­jemy wstępny pro­jekt planu na m-c listo­pad. Będzie on uzu­peł­niany bez­po­śred­nio po uzy­ska­niu wią­żą­cych potwier­dzeń pozo­sta­łych punk­tów, o które chcemy wzbo­ga­cić pro­gram. Podane pro­po­zy­cje nie są osta­teczne i mogą być kory­go­wane na wnio­ski człon­ków. Dla­tego pro­simy o wno­sze­nie uwag w zakładce „Dys­ku­sja” bądź bez­po­śred­nio człon­kom Zarządu. Rów­nież w naj­bliż­szym cza­sie podamy kolejne punkty naszych imprez na następne mie­siące bie­żą­cego oraz przy­szłego roku. Har­mo­no­gram zajęć uza­leż­niony będzie w dużej mie­rze od pozy­ska­nych środ­ków na reali­za­cję nie­któ­rych naszych pro­jek­tów. Wyniki naszych sta­rań o dodat­kowe środki finan­sów znane będą dopiero w I kw. 2016 r. Dla­tego przed­sta­wiany pro­gram to pro­gram mini­mum oparty na obec­nie posia­da­nych środkach.

LISTOPAD

 1. Dnia 08.11.2015 o godz. 10:00 Rajd samo­cho­dowy po powie­cie Wolsz­tyń­skim ( dłu­gość ok. 40 km– prze­zna­czony dla wszyst­kich człon­ków, rów­nież tych nie posia­da­ją­cych pojaz­dów. Głów­nym celem rajdu będzie inte­gra­cja wszyst­kich człon­ków poprzez wspólną zabawę na punk­tach kon­tro­l­nych oraz pozna­nie atrak­cji tury­stycz­nych regionu. Na zakoń­cze­nie rajdu prze­wi­dziane nagrody dla zwy­cięz­ców oraz cie­pły posi­łek. Koszt ok. 5 zł

 2. Dnia 11.11.2015 o godz 10:00 wyjazd do Pozna­nia na uro­dziny ulicy św. Mar­cian O godz. 14.00 koro­wód Święto-marciński pro­wa­dzony przez patrona w stroju rzym­skiego legio­ni­sty na bia­łym koniu z udzia­łem orkiestr, akto­rów, akro­ba­tów. Będą na nas cze­kały kon­certy, wystawy, filmy, spek­ta­kle, uliczne kier­ma­sze z winem i roga­lami mar­ciń­skimi. godz. 19.00 – 21.30 wyjazd w drogę powrotną i roz­wią­za­nie wycieczki. Koszt podamy w naj­bliż­szym czasie.

 3. Dnia 17.11.2015 o godz. 16:00 w sali Bez Atu pre­lek­cja “Sekrety her­ba­cia­nych zaku­pów”. W pro­gra­mie tej pre­lek­cji omó­wione będzie jak z sze­ro­kiego asor­ty­mentu her­bat znaj­du­ją­cych się na rynku wybrać rze­czy­wi­ście zdrowy i dobry wyrób. Znaj­dziemy odpo­wiedź — czy każda her­batka zio­łowa jest lekiem oraz dlaczego więk­szość her­ba­tek owo­co­wych sma­kuje tak samo.  Będzie to pierw­szy wykład z pla­no­wa­nego cyklu trzech spo­tkań. Nie­jako wstęp do peł­niej­szego pozna­nia pro­ble­mów zio­ło­lecz­nic­twa. Dru­gie spo­tka­nie doty­czyć będzie cha­rak­te­ry­styki naj­po­pu­lar­niej­szych 10 ziół — jak dzia­łają, jak sto­so­wać, jak roz­po­zna­wać i zbie­rać. Trze­cie spo­tka­nie to już naj­wyż­szy sto­pień wta­jem­ni­cze­nia — czyli jak samemu robić mie­szanki ziołowe.

 4. Dnia 30.11.2015 w Sali Bez Atu — Spo­tka­nie Andrzej­kowe przy świe­cach z muzyką, bigo­sem i białą kieł­basą. Cena ok. 10 zł

 

GRUDZIEŃ

 1. Dnia 12.12.2015 o godz. 9:00 wyjazd do Wro­cła­wia na Jar­mark Bożonarodzeniowy
 2. Dnia 17.12.2015 o godz. 17:00 w sali Bez Atu spo­tka­nie opłatkowe.
 3. Dnia 18.12.2o15 o godz. 16:00 wyjazd do Pozna­nia na kon­cert w Auli Uni­wer­sy­tec­kiej na kon­cert lau­re­atów kon­certu Cho­pi­now­skiego. Koszt wyjazdu z bile­tem wstępu 80,00 zł