Plan zajęć

W zakładce ogło­sze­nia pro­simy o zapo­zna­nie się z pro­po­zy­cją wcza­sów w Buł­ga­rii w 2016r.

—————————–

           PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC LISTOPAD 2015

 1. Dnia 06.11 o godz. 17:00 spo­tka­nie klu­bowe w restau­ra­cji „Europa”

 2. Dnia 8.11 o godz. 16:00 wyjazd na kon­cert do Zbą­szy­nia. Zbiórka pod wia­duk­tem, zatoczka na osie­dli oraz przy base­nie. Koszt 15,00 zł

 3. Dnia 11.11 o godz. 08:13 wyjazd pocią­giem do Pozna­nia (bilety kupu­jemy indy­wi­du­al­nie)  na Święto ulicy św. Mar­cin. Powrót pocią­giem (wyjazd z Pozna­nia 19:43). W pla­nie pokaz mul­ti­me­dialny Makiety Daw­nego Pozna­nia (koszt 11 zł) — wido­wi­sko świa­tła, dźwięku, efek­tów spe­cjal­nych z histo­rycz­nym komen­ta­rzem. Obej­rzymy koro­wód św. Mar­cina oraz dzia­ła­nia ani­ma­cyjne na ul. Św.Marcin. Będzie rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­więk­szym cen­trum han­dlo­wym w regio­nie Poznań City Cen­ter. Zapisy dyżu­rach Zarządu. Wpi­sowe 10 zł.

 4.PUNKT ODWOŁANY ZE WZGLĘDU NA BRAK CHĘTNYCHDnia 15.11 o godz. 8:00 mini rajd samo­cho­dowy. Wpi­sowe 5 zł. Zbiórka na par­kingu naprze­ciw tar­go­wi­ska. Przyj­mu­jemy zapisy osób z samo­cho­dami jaki i bez samo­cho­dów. Osoby bez samo­cho­dów będą roz­miesz­czone na wol­nych miej­scach pozo­sta­łych człon­ków rajdu. Załogi samo­cho­dów będą rywa­li­zo­wać o nagrodę główną. Trasa dłu­go­ści ok 50 km. Miej­scem doce­lo­wym będzie wieża wido­kowa w Siekówku.

 5. Dnia 17.11 o godz. 16:00 w Sali Baez Atu pre­lek­cja „Sekrety her­ba­cia­nych zaku­pów” . W pro­gra­mie tej pre­lek­cji omó­wione będzie jak z sze­ro­kiego asor­ty­mentu her­bat znaj­du­ją­cych się na rynku wybrać rze­czy­wi­ście zdrowy i dobry wyrób. Znaj­dziemy odpo­wiedź — czy każda her­batka zio­łowa jest lekiem oraz dla­czego więk­szość her­ba­tek owo­co­wych sma­kuje tak samo.  

 7. Dnia 24.11 o godz. 16:00 w Sali wido­wi­sko­wej wykład przed­sta­wi­ciela Fun­da­cji Wspie­ra­nia Roz­woju Oku­li­styki “Wiem o AMD”. Cho­roba AMD to zwy­rod­nie­nie plamki żółtej. Polega na wystą­pie­niu znacz­nych zmian w oku, unie­moż­li­wia­ją­cych np. czy­ta­nie, roz­po­zna­wa­nie twa­rzy czy bez­pieczne prze­miesz­cza­nie się. Osoby po 6o roku życia należą do grupy pod­wyż­szo­nego ryzyka. DOWIEDZ SIĘ JAK SOBIE RADZIĆ Z AMD.

 8. Dnia 26.11 o o godz. 17:00 w Sali Bez Atu — spo­tka­nie Andrzej­kowe, w pro­gra­mie poczę­stu­nek (bigos z białą kieł­basą), muzyka oraz andrzej­kowe wróżby. Wpi­sowe 10 zł.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Dnia 10.11 o godz. 17:00 Wie­czor­nica z oka­zji Święta Niepodległości

 ZAJĘCIA W GRUPACH 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa I)

godz.17–18 lek­to­rat j.angielskiego (grupa III)

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

Środy

Godz. 17,00–18:00 w sali spo­tkań j.angielski (grupa II)

Czwartki

godz.6,45 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park .

godz. 15–17,00 dnia   spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej dnia 12 oraz 26 w Gim­na­zjum Nr 1 .

 Infor­ma­cje bie­żące:

 1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

WSTĘPNE PROPOZYCJE NA NASTĘPNE MIESIĄCE

Poni­żej poda­jemy wstępny pro­jekt planu na m-c listo­pad. Będzie on uzu­peł­niany bez­po­śred­nio po uzy­ska­niu wią­żą­cych potwier­dzeń pozo­sta­łych punk­tów, o które chcemy wzbo­ga­cić pro­gram. Podane pro­po­zy­cje nie są osta­teczne i mogą być kory­go­wane na wnio­ski człon­ków. Dla­tego pro­simy o wno­sze­nie uwag w zakładce „Dys­ku­sja” bądź bez­po­śred­nio człon­kom Zarządu. Rów­nież w naj­bliż­szym cza­sie podamy kolejne punkty naszych imprez na następne mie­siące bie­żą­cego oraz przy­szłego roku. Har­mo­no­gram zajęć uza­leż­niony będzie w dużej mie­rze od pozy­ska­nych środ­ków na reali­za­cję nie­któ­rych naszych pro­jek­tów. Wyniki naszych sta­rań o dodat­kowe środki finan­sów znane będą dopiero w I kw. 2016 r. Dla­tego przed­sta­wiany pro­gram to pro­gram mini­mum oparty na obec­nie posia­da­nych środkach.

 

GRUDZIEŃ

 1. Dnia 04.12.2015 o godz. 17:00 w her­ba­ciarni daw­nej “Europy” spo­tka­nie klu­bowe.  W pro­gra­mie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami firmy Zepter.
 2. Dnia 05.12.2015 o godz. 18:00 w Sali bez Atu spo­tka­nie z podróż­ni­kiem Łuka­szem Super­ga­nem. Tema­tem wio­dą­cym “Droga. 4000 km pie­szo do San­tiago de Compostela”
 3.  Dnia 10.12.2015 0 godz. 16:45 wyjazd do Zbą­szy­nia na kon­cert w świą­tecz­nym nastroju stu­den­tek sopra­ni­stek wydziału wokalno-aktorskiego Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu z     klasy prof. Bar­bary Kubiak.
 4. Dnia 12.12.2015 o godz. 7:00 wyjazd do Wro­cła­wia na Jar­mark Bożonarodzeniowy. W pro­gra­mie:
  – Prze­jażdżka zabyt­ko­wym tram­wa­jem po Wro­cła­wiu — podróż w cza­sie XIX-wiecznym tram­wa­jem miej­skim do przed­wo­jen­nego mia­sta Bre­slau w towa­rzy­stwie licen­cjo­no­wa­nego prze­wod­nika miej­skiego.
  – wie­żo­wiec SKY TOWER punkt wido­kowy – Nowa per­spek­tywa mia­sta! – Naj­pięk­niej­sza pano­rama Wro­cła­wia i oko­lic;
  – udział w corocz­nym Jar­marku Bożo­na­ro­dze­nio­wym – wyda­rze­nia pod­czas jar­marku: Bajeczne Smaki na Szlaku Magii – tu dobrze się zje , Jar­mar­kowe Inspi­ra­cje – tu będzie można zna­leźć wyjąt­kowy świą­teczny upo­mi­nek dla bli­skich , Baj­kowy Lasek, – w któ­rym każdy z nas poczuje się, jak Dziecko – poprzez prze­piękną, magiczną wizu­ali­za­cję i oprawę dźwię­kową prze­nie­siemy się do iście baśnio­wego świata. Całość uzu­peł­niona cie­ka­wym pro­gra­mem arty­stycz­nym. Cena 70,00 zł
 5. Dnia 17.12.2015 o godz. 16:00 w sali Bez Atu spo­tka­nie opłatkowe.
 6. Dnia 18.12.2o15 o godz. 16:00 wyjazd do Pozna­nia na kon­cert w Auli Uni­wer­sy­tec­kiej na kon­cert lau­re­atów kon­certu Cho­pi­now­skiego. Koszt wyjazdu z bile­tem wstępu 80,00 zł

 STYCZEŃ 2016

 1. Dnia 10.01.2016  o godz. 12:00 wyjazd do RYDZYNY na  JUBILEUSZOWY KONCERT NOWOROCZNY–godz. 10:30–11:45 czas wolny w Restau­ra­cji “U króla Sta­ni­sława” - godz. 12:00–13:30 Jubi­le­uszowy Kon­cert Nowo­roczny - godz. 15:30 powrót do Wolsz­tyna- bilety w cenie 55 zł dla człon­ków oraz 65 zł dla osób towa­rzy­szą­cych.-  Ilość miejsc ogra­ni­czona.  Zgło­sze­nia wraz z wpłatą do końca listo­pada br.
 2. Dnia 28.01.2016 o godz. 16:00 w Sali Wido­wi­sko­wej Domu Kul­tury przed­sta­wie­nie humo­ry­styczne dla doro­słych pt.” Kop­ciu­szek 21 wieku” przy­go­to­wane przez Dom Dzien­nego Pobytu “Pogodna Jesień” w Buku. Wstęp wolny.