Plan zajęć

           PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC MARZEC 2015

 

 

 1. Dnia 06.03.2015 o godz. 17:00 w Sali GCI ul. R. Kocha wykład dr. Leszka Nie­po­lskiego– kie­row­nika sta­cji dia­liz w Nowym Tomy­ślu pt. „ Nerki, co każdy wie­dzieć powinien”.

 

 1. Dnia 09.03.2015 o godz. 16:00 spod wia­duktu, zatoczki na osie­dlu oraz basenu wyjazd na kon­cert „Gala pio­senki bie­siad­nej”. Kon­cert odbę­dzie się o godz. 19:00 w poznań­skiej Are­nie. Uczest­nicy pro­szeni są o przy­go­to­wa­nie 15,00 zł na poczet pokry­cia kosz­tów transportu.

 

 

 1. Dnia 20.03.2015 o godz. 17:00 w her­ba­ciarni „Europa” spo­tka­nie klu­bowe. Na spo­tka­niu obecny będzie przed­sta­wi­ciel Banku Spół­dziel­czego we Wschowie.

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

 

 1. Dnia 04.03.2015 o godz. 16:00 spo­tka­nie z Beatą Sauer-Ajmi autorką wystawy „Smaki Maroka”, która opo­wie o swo­ich wypra­wach do Maroka i Tunezji.
 2. Dnia 18.03.2015 o godz. 18:00 wie­czór poezji Wisławy Szymborskiej.
 3. Dnia 26.03.2015 o godz. 17:00 pro­mo­cja tomiku poezji Bogu­miły Kon­stan­cji Załę­skiej „Sztuka życia – impre­sje wolsztyńskie”

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa zaawansowana)

godz.17–18 lek­to­rat j.angielskiego (grupa średnia)

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz. 15–17,00 dnia 13 oraz 27 spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej w Gim­na­zjum Nr 1 .

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

 1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

 

O G Ł O S Z E N I A

 

Pro­simy o doko­na­nie przed­płaty w wyso­ko­śći 200,00 zł na wczasy w Grecji

OFERTA KURSU ŻYWIENIOWEGO

Zapra­szam na kurs poświę­cony odży­wia­niu. Zaj­miemy się przede wszyst­kim tym, co wpływa na nasze zdro­wie pod­czas odży­wia­nia. Jed­nak uczest­nicy będą mieli oka­zje dowie­dzieć się, jak ich oso­bi­ste prze­ko­na­nia wpły­wają na pro­ces odży­wia­nia. Uczest­nicy dowie­dzą się, jak działa psy­chika pod­czas zmiany nawy­ków, i jak ją wyko­rzy­stać do wpro­wa­dza­nia zmian. To, czego nauczą się uczest­nicy pomoże  im w dal­szej, samo­dziel­nej pracy nad sobą. A rodzice dowie­dzą się, jak jedze­nie wpływa na ich dzieci. Nie tylko się dowie­dzą, ale dostaną wska­zówki, jak wpro­wa­dzać nie­zbędne zmiany. Zaję­cia pro­wa­dzoną są w for­mie warsztatów.

Oto tematy kursu:

 1. Dla­czego mam zmie­nić nawyki żywieniowe?
 • jakie zna­cze­nie ma dla nas jedze­nie, i jakie zaspa­kaja potrzeby.
 • jak nasze prze­ko­na­nia wpły­wają na zmianę nawy­ków żywieniowych?
 1. Jem dobre pro­dukty żywno­ściowe — czy na pewno?
 • czyli, co jem a tego nie widzę. Jak zmie­niła się żywność, i co muszę wiedzieć.
 1. Jedze­nie intu­icyjne. Stań się swoim die­te­ty­kiem i odzy­skaj pano­wa­nie nad talerzem.
 2. Jak cie­szyć się zdro­wiem fizycz­nym i psy­chiczny na długi czas?

 

Kurs trwa 4 tygo­dni. Spo­tka­nia będą odby­wać się raz w tygo­dniu, po 2 godziny  (piątki).

Miej­sce: Gminne Cen­trum infor­ma­cji, Wolsz­tyn, ul. Dok­tora Kocha 12a (wej­ście do Muzeum

Dr. Roberta Kocha).

START: 6 marca.

Cena pro­mo­cyjna dla człon­ków UTW 10 zł za tydzień, czyli cały kurs 40 zł

Zgło­sze­nia pod nume­rem tele­fonu: 535 300 419

Zaję­cia pro­wa­dzi Monika Prętka.

 

           PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC LUTY 2015

 

 

 1. Dnia 11.02.2015 o godz. 16:00 w Sali GCI ul. R. Kocha wykład nota­riu­sza mgr Scho­la­styki Jaś­kie­wicz doty­czący pro­ble­ma­tyki praw­nej zwią­za­nej z spad­kami, daro­wi­znami oraz innymi zapi­sami notarialnymi.
 2. Dnia 13.02.2015 o godz. 16:00 spod wia­duktu, zatoczki na osie­dlu oraz basenu wyjazd do Fil­har­mo­nii Poznań­skiej na kon­cert pt. „Mozart w Paryżu”. Prze­wi­dy­wany powrót 23:00
 3. Dnia 27.02.2015 godz. 16:00 spod wia­duktu, zatoczki na osie­dlu oraz basenu wyjazd do Zie­lo­nej Góry na kon­cert  w ramach inte­gra­cji Ukra­iny z Unią Euro­pej­ską pt. „Vivat Ope­retta”. Naj­słyn­niej­sze szla­giery ope­ret­kowe świata w wyko­na­niu arty­stów i soli­stów Opery Lwow­skiej. Cena biletu – 50 zł. Przed kon­cer­tem pobyt w cen­trum han­dlo­wym FOKUS

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

 

 1. Dnia 10.02.2015 o godz. 18:00 w Biblio­tece Publicz­nej spo­tka­nie autor­skie ze Zbi­gnie­wem Kołbą, auto­rem książki „Krio­te­ra­pia– to warto wie­dzieć. Lecze­nie bez­sen­no­ści”. Pod­czas spo­tka­nia autor poru­sza sze­reg tema­tów z zakresu medycyny.

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa zaawansowana)

godz.17–18 lek­to­rat j.angielskiego (grupa średnia)

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz. 15–17,00 dnia 06 oraz 20 spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej w Gim­na­zjum Nr 1 .

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

 1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

   

WAKACJE W GRECJI 

Orga­ni­zu­jemy wczasy w GRECJI.

Ter­min 31.08–12.09.2015

Cena: 1419 zł

W cenie:

10 noc­le­gów w GRECJI

2 noc­legi tran­zy­towe ze śniadaniem

Trans­port auto­ka­rem klasy lux

Pełne ubez­pie­cze­nie KL. NNW i bagażu

Wyży­wie­nie 2 razy dzien­nie– śnia­da­nie w for­mie szwedz­kiego bufetu i obia­do­ko­la­cja, skła­da­jąca się z 2 dań: zupa i dru­gie danie plus napój.

Pro­wiant na drogę powrotną

Cało­do­bowa opieka pol­sko­ję­zycz­nego rezydenta

Opieka lekar­ska– lekarz na wezwanie

Wycieczka na targ grecki

Ze względu na koniecz­ność wcze­śniej­szego zare­zer­wo­wa­nia miejsc osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­szone są o zgło­sze­nie swego akcesu na dyżu­rach Zarządu.

Gre­cja o tej porze to bar­dzo cie­płe morze oraz prze­pyszne świeże owoce.

Zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku PLATANOS i SOFIA . SOFIA odda­lona jest od Pla­ta­nosa ok 20 m .
Pla­ta­nos to 2 pię­trowy apar­ta­men­to­wiec , oto­czony zie­le­nią . Na dole znaj­duje się sto­łówka . Pokoje są 2, 3 i 4 oso­bowe , wiek­szość 3 oso­bowe . Każdy pokój wypo­sa­żony w aneks kuchenny ( lodówka , zlew , szafki , szklanki , tale­rze , czaj­nik elek­tryczny ) i łazienkę z prysz­ni­cem. W każ­dym pokoju jest para­sol plażowy.
Poło­żony przy głów­nej ulicy mia­steczka Pan­te­le­imo­nas , ze wspa­nia­łym wido­kiem na masyw Olimpu .
Do dys­po­zy­cji tury­stów jest stół do ping ponga , grill , boisko do siatkówki .
Odda­lony jest ok 100 m od morza w linii pro­stej ( doj­ście do plaży to 150 m )
SOFIA — apar­ta­men­to­wiec z bal­ko­nami wycho­dzą­cymi na stronę ulicy lub Zamek w Pla­ta­mo­nas .Każdy pokój posiada ume­blo­wany bal­kon , łazienkę z prysz­ni­cem , odbior­nik tv, aneks kuchenny , para­sol pla­żowy . Doj­ście do plaży alejką ok 120 m .

PROPOZYCJE WYCIECZEK  FAKULTATYWNYCH

WIECZÓR  GRECKI -   25 euro / os

 

Dla spra­gnio­nych roz­rywki w praw­dzi­wie grec­kim stylu ide­alna oka­zja do zasma­ko­wa­nia jej pod­czas grec­kiego wie­czoru wypeł­nio­nego muzyką grecką (tra­dy­cyjna ale i nowo­cze­sną), pysz­nym jedze­niem w for­mie bufetu oraz nie­skoń­cze­nie pły­ną­cym winem .

OLIMP  — 20 euro /os 

Wycieczka na stoki Olimpu, naj­wyż­szego masywu gór­skiego Gre­cji. Wspól­nie udamy się na wyso­kość tysiąca metrów nad pozio­mem morza by podzi­wiać zachwy­ca­jącą pano­ramę riwiery olim­pij­skiej oraz naj­wyż­szy szczyt masywu – Myti­kas. Poje­dziemy do jed­nego z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek gór­skich o nazwie Paleos Pan­te­le­imo­nas sły­ną­cego z małych bru­ko­wa­nych uli­czek i typo­wej dla Gre­cji pół­noc­nej archi­tek­tury. Odwie­dzimy gór­skie mia­steczko Lito­choro i przej­dziemy się wspól­nie wąwo­zem Enipeas.

METEORY   — cena: 28 euro/osoba

+ 3 euro/osoba — bilet wstępu do klasztoru

Fan­ta­styczna wycieczka w miej­sce piel­grzy­mek wędrow­ców z całego świata. Zawie­szone na ska­lach maje­sta­tyczne klasz­tory zostały wpi­sane na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO i sta­no­wią jedno z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej tajem­ni­czych miejsc w całej Gre­cji. Pro­gram wycieczki obej­muje przy­sta­nek w Doli­nie Tembi ‚wizytę w fabryce ikon, gdzie goście będą mogli zoba­czyć jak two­rzone są ikony, oraz zwie­dza­nie dwóch klasz­to­rów – w tym głów­nego klasz­toru Mega­lon Meteoron.

WYSPA SKIATHOS  — cena  43 euro / os

Wspa­niały rejs pirac­kim stat­kiem to tylko jeden z ele­men­tów relak­su­ją­cej wycieczki na prze­piękną wyspę Skia­thos.  Prze­mie­rzać będą Pań­stwo krysz­ta­łowe wody pełne plą­sa­ją­cych wesoło del­fi­nów, by dotrzeć do serca wyspy, czyli do sto­licy, w któ­rej będzie ok. dwóch godzin czasu wol­nego na spa­cer, posi­łek i zwie­dza­nie. Następ­nie udamy się na naj­słyn­niej­szą plażę wyspy – Kouko­una­ries. Tam spę­dzimy eks­cy­tu­jące popo­łu­dnie kapiąc się i pla­żu­jąc pośród zło­ci­stego pia­sku. Pod­czas rejsu zaba­wiać Pań­stwa będzie wesoły kapi­tan Kostas wraz ze swoją załogą.

ATENY  — cena 43 euro/os 

 + 12 euro/os  za bilet wstępu na Akro­pol (  osoby powy­żej 65 – 6 euro /os )

Obo­wiąz­kowy punkt każ­dego odwie­dza­ją­cego Gre­cje. W miej­scu, które zro­dziło demo­kra­cję i które było świad­kiem wielu zawi­ro­wań histo­rycz­nych zarówno Gre­cji sta­ro­żyt­nej, jak i tej nowo­żyt­nej spę­dzi­cie Pań­stwo nie­za­po­mniany dzien.  Wraz z pilo­tem prze­mie­rzy­cie Pań­stwo zarówno wąskie uliczki uro­kli­wego sta­rego mia­sta, jak i maje­sta­tyczne wzgó­rze Akro­pol z Par­te­no­nem, zoba­czy­cie uro­czy­stą zmianę warty na placu Kon­sty­tu­cji i mar­mu­rowy sta­dion Kali­mar­maro. Przed odjaz­dem ok 2 godzin czasu wol­nego. W dro­dze powrot­nej przy­sta­nek w restau­ra­cji oraz w Ter­mo­pi­lach przy pomniku sław­nego króla Sparty Leonidasa.

SALONIKI  -  25 euro/os

 

Wycieczka do grec­kiej sto­licy Bizan­cjum, mia­sta które prze­peł­nione jest zabyt­kami tego okresu. Zwie­dza­nie świą­tyni Hagia Sofia, Rotundy, Łuku Hadriana, rzym­skiego Forum, Bia­łej Wieży, Bazy­liki Św.Dymitra czy Placu Ary­sto­te­lesa. Zwie­dza­nie koń­czymy na sta­rym salo­nic­kim targu gdzie mamy moż­li­wość zaku­pów jak czy­nią to od wie­ków miesz­kańcy Salo­nik. To magiczne, dru­gie naj­więk­sze po Ate­nach mia­sto Gre­cji, nie­po­wta­rzalne i nie­po­rów­ny­walne w swo­jej atmos­fe­rze i charakterze.

 

DELFY – 43 euro/os  

+  9 euro/ os   bilet wstępu do muzeum i na wyko­pa­li­ska ( osoby powy­żej 65 – 5 euro /os )

Pępek świata sta­ro­żyt­nego – jak mawiali o nich miesz­kańcy. Malow­ni­czo poło­żone Delfy oto­czone amfi­te­atral­nie zbo­czami gór dające obraz antycz­nej potęgi do któ­rej piel­grzy­mo­wali po radę Pytii del­fic­kiej cesa­rze i fara­ono­wie. To naj­po­pu­lar­niej­sze grec­kie sta­no­wi­sko arche­olo­giczne oto­czo­nego ska­łami Par­nasu. Dobrze zacho­wane cen­trum kultu Apol­lina, gdzie Pytie prze­po­wia­dały przy­szłość i wpły­wały na losy Gre­cji i świata sta­ro­żyt­nego. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują pozo­sta­ło­ści po Skarb­cach Ateń­czy­ków, Święty Krąg, Świą­ty­nia Apol­lina, teatr poświę­cony Dio­ni­zo­sowi, czy sta­dion z try­bu­nami dla 7 tys. widzów, gdzie odby­wały się Igrzy­ska Pytyj­skie. Część cie­ka­wych zabyt­ko­wych eks­po­na­tów znaj­duje się do obej­rze­nia w muzeum.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU