Plan zajęć

 Zapra­szamy do udziału w wycieczce do Trój­mia­sta. Zapisy do 20 maja. Wpłata 200 zł. Ter­min wycieczki począ­tek wrze­śnia. Dokładny ter­min zosta­nie podany w ter­mi­nie późniejszym.

Wycieczka

Infor­mu­jemy, że wyjazd na kon­cert Antona Micha­iłowa — bas, w połą­cze­niu z akor­de­onem  do Zbą­szy­nia odbę­dzie się dnia 23.04 br o godz. 16:30 spod wia­duktu. Odpłat­ność 10,- zł pobie­rana będzie w auto­bu­sie. Zapisy na dyżu­rach Zarządu.

         PLAN WYKŁADÓW I ZAJĘĆ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2015

 

 

  1. Dnia 15.04.2015 o godz. 8:15 wyjazd na bada­nie nefro­lo­giczne do Nowego Tomy­śla (osoby zapi­sane). Zbiórka pod wia­duk­tem lub wysepce przy basenie.

 

  1. Dnia 16.04.2015 o godz. 16:00 w Sali Bez Atu, wykład Szy­mona Ptaka na temat „Współ­cze­sna Ukra­ina w kon­tek­ście 20-wiecznej przeszłości.

 

  1. Dnia 04.2015 o godz. 08:00 wyjazd spod Domu Kul­tury na Tur­niej Bry­dża Spor­to­wego w Międzychodzie

 

  1. Dnia 29.04.2015 o godz. 16:00 w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym wykład Kata­rzyny Lul­kie­wicz na temat „Naj­pięk­niej­sze kobiety ze zna­nych obra­zów” –część 2

 

 

 

ZAJĘCIA W GRUPACH 

 

Ponie­działki:

godz.10,00 –11,00 — zaję­cia na siłowni (OSIR przy stadionie),

godz.14,45 – 15,45 — reha­bi­li­ta­cja ruchowa ( s. tańca WDK)

godz.16–17 lek­to­rat j. angiel­skiego (grupa zaawansowana)

godz.17–18 lek­to­rat j.angielskiego (grupa średnia)

Wtorki

godz.16,30–20 spo­tka­nie bry­dżowe w Sali Spotkań,

godz. 17,00–18,00 zaję­cia sek­cji kom­pu­te­ro­wej w szkole pod­sta­wo­wej nr 3

Środy

Godz. 16,00–17,00 j.angielski (gr. Początkująca)

15.04.2015 – 15:00 przy restau­ra­cji Szo­gun. Spo­tka­nie zain­te­re­so­wa­nych „kij­kami”- Nor­dic Walking

Czwartki

godz.7,00 – gim­na­styka ruchowa na base­nie ZSz­Spec.(  odpłat­ność częściowa),

godz. 10,00  zaję­cia sek­cji krę­glar­skiej w Fala Park . Odpłat­ność w zależ­no­ści od ilo­ści osób gra­ją­cych na danym torze

godz. 16,00–17,00 sala spo­tkań – lek­to­rat j.niemieckiego (prowadząca-p. Andże­lika Sielach)

Pią­tek

godz. 15–17,00 dnia 10 oraz 24 spo­tka­nie sek­cji kuli­nar­nej w Gim­na­zjum Nr 1 .

 

     Infor­ma­cje bie­żące:

  1. DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU PEŁNIONE SĄ W CZWARTKI W GODZ. 12,00

    DO 14,00.

 

O G Ł O S Z E N I A

Pro­po­zy­cja wycieczek:

- Zgo­rze­lec– Gor­lic – pro­po­zy­cja na maj. Koszt – 80 zł

–Wro­cław – pro­po­zy­cja na czer­wiec. Koszt – 80 zł

–Przyj­mu­jemy zapisy na VI Wiel­ko­pol­skie Spo­tka­nia Spor­towo Inte­gra­cyjne w Sie­ra­ko­wie. Wyjazd 23.05.2015. Koszt 12 zł (gorący posiłek).

 

   

WAKACJE W GRECJI 

Orga­ni­zu­jemy wczasy w GRECJI.

Ter­min 31.08–12.09.2015

Cena: 1419 zł

W cenie:

10 noc­le­gów w GRECJI

2 noc­legi tran­zy­towe ze śniadaniem

Trans­port auto­ka­rem klasy lux

Pełne ubez­pie­cze­nie KL. NNW i bagażu

Wyży­wie­nie 2 razy dzien­nie– śnia­da­nie w for­mie szwedz­kiego bufetu i obia­do­ko­la­cja, skła­da­jąca się z 2 dań: zupa i dru­gie danie plus napój.

Pro­wiant na drogę powrotną

Cało­do­bowa opieka pol­sko­ję­zycz­nego rezydenta

Opieka lekar­ska– lekarz na wezwanie

Wycieczka na targ grecki

Ze względu na koniecz­ność wcze­śniej­szego zare­zer­wo­wa­nia miejsc osoby zain­te­re­so­wane ofertą pro­szone są o zgło­sze­nie swego akcesu na dyżu­rach Zarządu.

Gre­cja o tej porze to bar­dzo cie­płe morze oraz prze­pyszne świeże owoce.

Zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku PLATANOS i SOFIA . SOFIA odda­lona jest od Pla­ta­nosa ok 20 m .
Pla­ta­nos to 2 pię­trowy apar­ta­men­to­wiec , oto­czony zie­le­nią . Na dole znaj­duje się sto­łówka . Pokoje są 2, 3 i 4 oso­bowe , wiek­szość 3 oso­bowe . Każdy pokój wypo­sa­żony w aneks kuchenny ( lodówka , zlew , szafki , szklanki , tale­rze , czaj­nik elek­tryczny ) i łazienkę z prysz­ni­cem. W każ­dym pokoju jest para­sol plażowy.
Poło­żony przy głów­nej ulicy mia­steczka Pan­te­le­imo­nas , ze wspa­nia­łym wido­kiem na masyw Olimpu .
Do dys­po­zy­cji tury­stów jest stół do ping ponga , grill , boisko do siatkówki .
Odda­lony jest ok 100 m od morza w linii pro­stej ( doj­ście do plaży to 150 m )
SOFIA — apar­ta­men­to­wiec z bal­ko­nami wycho­dzą­cymi na stronę ulicy lub Zamek w Pla­ta­mo­nas .Każdy pokój posiada ume­blo­wany bal­kon , łazienkę z prysz­ni­cem , odbior­nik tv, aneks kuchenny , para­sol pla­żowy . Doj­ście do plaży alejką ok 120 m .

PROPOZYCJE WYCIECZEK  FAKULTATYWNYCH

WIECZÓR  GRECKI -   25 euro / os

 

Dla spra­gnio­nych roz­rywki w praw­dzi­wie grec­kim stylu ide­alna oka­zja do zasma­ko­wa­nia jej pod­czas grec­kiego wie­czoru wypeł­nio­nego muzyką grecką (tra­dy­cyjna ale i nowo­cze­sną), pysz­nym jedze­niem w for­mie bufetu oraz nie­skoń­cze­nie pły­ną­cym winem .

OLIMP  — 20 euro /os 

Wycieczka na stoki Olimpu, naj­wyż­szego masywu gór­skiego Gre­cji. Wspól­nie udamy się na wyso­kość tysiąca metrów nad pozio­mem morza by podzi­wiać zachwy­ca­jącą pano­ramę riwiery olim­pij­skiej oraz naj­wyż­szy szczyt masywu – Myti­kas. Poje­dziemy do jed­nego z naj­pięk­niej­szych mia­ste­czek gór­skich o nazwie Paleos Pan­te­le­imo­nas sły­ną­cego z małych bru­ko­wa­nych uli­czek i typo­wej dla Gre­cji pół­noc­nej archi­tek­tury. Odwie­dzimy gór­skie mia­steczko Lito­choro i przej­dziemy się wspól­nie wąwo­zem Enipeas.

METEORY   — cena: 28 euro/osoba

+ 3 euro/osoba — bilet wstępu do klasztoru

Fan­ta­styczna wycieczka w miej­sce piel­grzy­mek wędrow­ców z całego świata. Zawie­szone na ska­lach maje­sta­tyczne klasz­tory zostały wpi­sane na listę świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO i sta­no­wią jedno z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej tajem­ni­czych miejsc w całej Gre­cji. Pro­gram wycieczki obej­muje przy­sta­nek w Doli­nie Tembi ‚wizytę w fabryce ikon, gdzie goście będą mogli zoba­czyć jak two­rzone są ikony, oraz zwie­dza­nie dwóch klasz­to­rów – w tym głów­nego klasz­toru Mega­lon Meteoron.

WYSPA SKIATHOS  — cena  43 euro / os

Wspa­niały rejs pirac­kim stat­kiem to tylko jeden z ele­men­tów relak­su­ją­cej wycieczki na prze­piękną wyspę Skia­thos.  Prze­mie­rzać będą Pań­stwo krysz­ta­łowe wody pełne plą­sa­ją­cych wesoło del­fi­nów, by dotrzeć do serca wyspy, czyli do sto­licy, w któ­rej będzie ok. dwóch godzin czasu wol­nego na spa­cer, posi­łek i zwie­dza­nie. Następ­nie udamy się na naj­słyn­niej­szą plażę wyspy – Kouko­una­ries. Tam spę­dzimy eks­cy­tu­jące popo­łu­dnie kapiąc się i pla­żu­jąc pośród zło­ci­stego pia­sku. Pod­czas rejsu zaba­wiać Pań­stwa będzie wesoły kapi­tan Kostas wraz ze swoją załogą.

ATENY  — cena 43 euro/os 

 + 12 euro/os  za bilet wstępu na Akro­pol (  osoby powy­żej 65 – 6 euro /os )

Obo­wiąz­kowy punkt każ­dego odwie­dza­ją­cego Gre­cje. W miej­scu, które zro­dziło demo­kra­cję i które było świad­kiem wielu zawi­ro­wań histo­rycz­nych zarówno Gre­cji sta­ro­żyt­nej, jak i tej nowo­żyt­nej spę­dzi­cie Pań­stwo nie­za­po­mniany dzien.  Wraz z pilo­tem prze­mie­rzy­cie Pań­stwo zarówno wąskie uliczki uro­kli­wego sta­rego mia­sta, jak i maje­sta­tyczne wzgó­rze Akro­pol z Par­te­no­nem, zoba­czy­cie uro­czy­stą zmianę warty na placu Kon­sty­tu­cji i mar­mu­rowy sta­dion Kali­mar­maro. Przed odjaz­dem ok 2 godzin czasu wol­nego. W dro­dze powrot­nej przy­sta­nek w restau­ra­cji oraz w Ter­mo­pi­lach przy pomniku sław­nego króla Sparty Leonidasa.

SALONIKI  -  25 euro/os

 

Wycieczka do grec­kiej sto­licy Bizan­cjum, mia­sta które prze­peł­nione jest zabyt­kami tego okresu. Zwie­dza­nie świą­tyni Hagia Sofia, Rotundy, Łuku Hadriana, rzym­skiego Forum, Bia­łej Wieży, Bazy­liki Św.Dymitra czy Placu Ary­sto­te­lesa. Zwie­dza­nie koń­czymy na sta­rym salo­nic­kim targu gdzie mamy moż­li­wość zaku­pów jak czy­nią to od wie­ków miesz­kańcy Salo­nik. To magiczne, dru­gie naj­więk­sze po Ate­nach mia­sto Gre­cji, nie­po­wta­rzalne i nie­po­rów­ny­walne w swo­jej atmos­fe­rze i charakterze.

 

DELFY – 43 euro/os  

+  9 euro/ os   bilet wstępu do muzeum i na wyko­pa­li­ska ( osoby powy­żej 65 – 5 euro /os )

Pępek świata sta­ro­żyt­nego – jak mawiali o nich miesz­kańcy. Malow­ni­czo poło­żone Delfy oto­czone amfi­te­atral­nie zbo­czami gór dające obraz antycz­nej potęgi do któ­rej piel­grzy­mo­wali po radę Pytii del­fic­kiej cesa­rze i fara­ono­wie. To naj­po­pu­lar­niej­sze grec­kie sta­no­wi­sko arche­olo­giczne oto­czo­nego ska­łami Par­nasu. Dobrze zacho­wane cen­trum kultu Apol­lina, gdzie Pytie prze­po­wia­dały przy­szłość i wpły­wały na losy Gre­cji i świata sta­ro­żyt­nego. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują pozo­sta­ło­ści po Skarb­cach Ateń­czy­ków, Święty Krąg, Świą­ty­nia Apol­lina, teatr poświę­cony Dio­ni­zo­sowi, czy sta­dion z try­bu­nami dla 7 tys. widzów, gdzie odby­wały się Igrzy­ska Pytyj­skie. Część cie­ka­wych zabyt­ko­wych eks­po­na­tów znaj­duje się do obej­rze­nia w muzeum.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU