Historia

                 Historia naszego uniwersytetu sięga roku 2003. Wtedy to cztery wolszynianki podjęły decyzję o utworzeniu w Wolsztynie Uniewersytetu Trzeciego Wieku. Były to: Janina Czerniak, Bogna Ignaszewska, Maria Koziołek oraz Mirosława Sempołowicz. Przy współpracy z dyrektorem Wolsztyńskiego Domu Kultury, pana Gerarda Jastrzębskiego zawiązały tzw. ” Grupę Inicjatywną”. Dnia 26 lutego 2003 roku odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie tejże grupy. Nabór słuchaczy rozpoczęto 10 marca 2003r. Tak oto do życia została powołana „uczelnia”, w której co prawda nie ma ocen, ale za to bardzo dużo interesujących wykładów z najróżniejszych dziedzin życia, propozycji aktywności ruchowej oraz umysłowej.

Pierwszą „studentką” , która się zgłosiła, była pani Janina Kurka i to ona otrzymała legitymację członkowską z nr 1

16 kwietnia 2003 r. odbyło się pierwsze zebranie wyborcze. Wzięło w nim udział 35 osób, spośród 40 zrzeszonych. Wyłoniono pierwszy Zarząd Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Główne funkcje powierzono kobietom.

Prezesem została Mirosława Sempołowicz, wiceprezesem Maria Koziołek, sekretarzem Bogna Ignaszewska, a skarbnikiem Janina Czerniak.

Warto zaznaczyć, że Wolsztyn był wtedy najmniejszym ośrodkiem posiadającym tego typu placówkę.

                  Do podstawowych celów naszego uniwersytetu zaliczono m.in. prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych, włączanie ich do systemu kształcenia ustawicznego oraz stworzenie warunków do dobrego starzenia się.  Mają temu służyć wykłady, seminaria, konferencje naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki, działającymi zarówno w środowisku wolsztyńskim jak również w kraju.

                Uniwersytet zakłada także prowadzenie nauki języków obcych, rechabilitacji zdrowotnej, aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej, działalności w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i słuchaczy, prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej oraz pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na UTW.