Październik18

03 październik

W dniu dzisiejszym p. Prezes Małgorzata Wojciechowska oraz Andrzej Hedko wzięli udział w warsztatach przygotowujących do dialogu obywatelskiego na temat kształtowania przyszłości Unii Europejskiej, w tym polityki spójności pn. „Silne regiony, silna Europa”. Warsztaty odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Znaleźliśmy się w nielicznym gronie osób które zostały zaproszone do przygotowania tez i ich przedstawienia na konferencji która odbędzie się 8 października z udziałem m.in. Wolfganga Munch’a, zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
Pragniemy zaznaczyć, że decyzją zebranego gremium zostaliśmy wybrani do reprezentowania naszego regionu w obliczu Unijnego Komisarza i osobistego przedstawienia problemów osób starszych na które naszym zdaniem winna zwrócić uwagę unijna administracja.
Propozycje, które naszym zdaniem winny być przedstawione na forum Unijnym spotkały się z akceptacją i zostaną w poniedziałek 08 października przedstawione na konferencji.
Pani Wojciechowska rozwinęła temat związany z domami pomocy społecznej. Uznała, że zwrócić należy uwagę na konieczność spersonalizowania tych placówek dla niedużej społeczności, tworzenie małych, rodzinnych domów pomocy społecznej, zlokalizowanych w miejscach, które ułatwiały by kontakt z otoczeniem.
Pan Hedko podniósł temat:
• konieczności rozwoju geriatrii w szerokim tego słowa znaczeniu. Od odpowiednich warunków kształcenia młodych lekarzy, programów poprawiających jego atrakcyjność do tworzenie placówek z obsadą geriatryczną.
• Zwiększenie środków na medialne kampanie społeczne promujące działania na rzecz seniorów na poziomie lokalnych samorządów
• Transparentność zasad ubiegania się o środki finansowe dla seniorów
Tematy te będą również przeniesione na szersze forum dyskusyjne w dniu 8 października.

20181003_143613

20181003_130651

 

08 październik

Debata w której dzisiaj wzięliśmy udział odbyła  się z udziałem Wolfganga Munch’a z Komisji Europejskiej-Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz posłanka do Parlamentu Europejskiego, Marek Woźniak- marszałek Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. Jacka Szlachty z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli młodzieży, przedsiębiorców oraz seniorów z regionu wielkopolskiego. Jako Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie reprezentowaliśmy całe środowisko naszego regionu (Rady Senioralne, UTW, Związki Rencistów i Emerytów oraz pozostałe organizacje pozarządowe ). Poniżej przytoczę treść całego naszego wystąpienia, które zaprezentowała p. Małgorzata Wojciechowska, a które miało być wyrazem naszych oczekiwań działań w ramach Unii Europejskiej.

 1. Udział w życiu publicznym:
 • Stała współpraca z samorządem lokalnym (gminnym, powiatowym, wojewódzkim), cykliczne spotkania, na których omawiane są sprawy seniorów i ustalana współpraca, podział zadań pomiędzy samorząd i środowiska senioralne (np. comiesięczne „śniadania poniedziałkowe” lub „Czwartkowe podwieczorki” czy inne lokalnie stworzone formy współdziałania)
 • Powołanie Wielkopolskiej Rady Seniorów lub Wielkopolskiego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, by móc koordynować aktywność wielkopolskich seniorów i systemowo  dbać o realizację ich potrzeb we wszystkich sferach życia we współpracy    z samorządem lokalnym
 • Uproszczenie i większa transparentność zasad ubiegania się przez seniorów o finansowanie publiczne (tak krajowe jak i unijne)
 • Ujednolicenie systemu biletów na komunikację, by ułatwić podróżowanie zarówno w najbliższym regionie, jak też na terenie kraju i Europy.

 

 1. Praca
 • Stworzenie w Powiatowych Urzędach Pracy specjalnych kategorii ofert pracy przeznaczonej tylko dla seniorów, by mogli oni od razu otrzymywać propozycję przeznaczoną dla nich. Takie skonkretyzowanie stanowiska przyspieszyłoby proces znajdywania pracy odpowiedniej dla starszych osób i zachęciłoby też pracodawców do składania takich ofert.
 • Stworzenie dla emerytowanych specjalistów z różnych dziedzin możliwości udzielania darmowych porad w ramach wolontariatu.

 

 1. Zdrowie
 • Rozwiązanie problemu oddziałów geriatrycznych w szpitalach. To jedno z największych wyzwań, gdyż na całe województwo jest mniej niż 30 geriatrów i sytuacja się nie zmienia. Potrzebne są natychmiastowe działania w celu kształcenia nowych lekarzy w tej specjalizacji, a także tworzenie nowych form placówek geriatrycznych
 • Tworzenie w każdej gminie łatwo dostępnych punktów rehabilitacyjnych, a także zwiększenie środków na sprzęt do rehabilitacji
 • Stworzenie systemu sieci domowych usług specjalistycznych. Dostęp do pomocy mobilnej, bo ośrodki wsparcia często wymagają, by to właśnie osoba potrzebująca przyjechała do nich, a są seniorzy, którzy przez niepełnosprawność i brak rodziny w pobliżu nie są zdolni do ruszenia się z domu. Usługi wsparcia powinny więc być także dostępne na zasadzie dojazdu do potrzebujących
 • Propozycja „Rodzinnych domów opieki społecznej” – różnorodna oferta, nie tylko pomocy w chorobie niewychodzącego z domu seniora, ale także jego aktywizacja społeczna. Wielospecjalistyczne usługi, mające na celu pomóc uziemionym i samotnym poczuć się częścią społeczeństwa
 • Przywrócenie instytucji barów mlecznych, w których senior mógłby kupić sobie tani posiłek oraz stworzenie sieci usług cateringowych dla seniorów (którzy nie mogą sobie sami gotować z różnych przyczyn)
 • Pomysły na dostosowanie w supermarketach kas, by łatwiej było starszym osobom poradzić sobie z zakupami
 • Budowanie wind zewnętrznych w budynkach, gdzie seniorzy muszą wchodzić po schodach więcej niż na 3,4 piętro
 • Stworzenie punktów wody pitnej na osiedlach i w parkach. Jest to zresztą pomysł, który przysłuży się nie tylko samym seniorom, ale także i dzieciom (rozwiązanie łatwe i możliwe do szybkiego wprowadzenia w życie  w postaci małych źródełek wody).

 

 

 1. Edukacja
 • Edukacja seniorów w zakresie korzystania z Internetu i elektronicznych usług bankowych. Zdarzają się sytuacje, że seniorzy nie potrafiąc sobie poradzić z nowymi technologiami, proszą obcych ludzi o pomoc, ujawniając przy tym swoje prywatne hasła        i dając dostęp do karty bankomatowej. Konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego instruktarzu, by uniknąć w przyszłości tragedii a przede wszystkim tego, by czuli się włączeni w cyfrowy świat a nie z niego wykluczeni.

Wystąpienie spotkało się z dużym odzewem ze strony prowadzących. Do postulatów osobiście ustosunkowali się wszyscy prowadzący. Dlatego wierzymy, że nasz głos przyczyni się chociaż w drobnym stopniu do poprawy poziomu życia seniorów. Uświadomi szerszemu gremium osób decydujących o podziale funduszy problematykę rosnącej populacji osób starszych. Ich potrzeb, oczekiwań oraz ograniczeń związanych z wiekiem.

dialog_net

wyw

wywtv