Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Wolsztynie”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolsztynie” zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2
1. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.
§ 3
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jego granicami w ramach statutowych uprawnień.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wolsztyn.
§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
i wolontariuszy.
§ 5
1. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskiej wg wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Czas trwania UTW nie jest ograniczony.
§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 7
1. Zarząd UTW może powołać Radę Programową będącą organem doradczym
i pomocniczym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, podlegającą v-ce prezesowi ds. programowych.
2. Do kompetencji Rady Programowej należą:
a) opracowanie i proponowanie merytorycznego zakresu zajęć,
b) proponowanie form dokształcania i aktywizacji,
c) proponowanie programu zajęć uwzględniającego potrzeby słuchaczy UTW.
3. Szczegółowy zakres działania Rady Programowej określi Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Praca w Radzie Programowej jest społeczna.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz na rzecz ogółu środowiska a szczególnie osób starszych.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) kształcenie ustawiczne osób starszych oraz tworzenie warunków do godnego starzenia się poprzez rozwój, aktywność i wiedzę,
b) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
c) prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
d) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
e) upowszechnianie wiedzy na temat Gminy i miasta Wolsztyn, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego i walorów turystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych
g) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem oraz działań na rzecz integracji europejskiej, szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami,
h) promocja działalności charytatywnej oraz szerzenie idei wolontariatu,
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja zdrowia oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

§ 9
Cele, o których mowa w § 8 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć w sekcjach zainteresowań.
2. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
3. Przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych
i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi, instytucjami rządowymi
i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami samorządu lokalnego.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej.
6. Tworzenie grup wolontariatu, udzielanie pomocy niepełnosprawnym i innym potrzebującym poza pomocą materialną.
7. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz służących zachowaniu wartości kulturowych regionu.
8. Inicjowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne UTW.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach a dochód może być przekazany wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 11
Dochód z wszelkiej działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe. Członek zwyczajny zwany dalej słuchaczem powinien mieć ukończony 50 rok życia
i powinien złożyć pisemną deklarację o gotowości aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych oraz wyrazić zgodę na opłacanie składki członkowskiej.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Założyciele Stowarzyszenia stają członkami w chwili jego zarejestrowania.
§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację zobowiązującą do systematycznego opłacania składek członkowskich, dobrowolnie ustalonych, ale przewyższających składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych świadczeń rzeczowych np. użyczenie lokalu, sali wykładowych, gimnastycznych i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawioną praw publicznych.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na podstawie wniosku Zarządu i za zgodzą osoby zainteresowanej.

§ 16
1. Członkowie zwyczajni /słuchacze/ mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz UTW, zabierania głosu w sprawach Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa we wszystkich prowadzonych formach działalności służących edukacji
i aktywizacji,
c) udział w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,
d) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy UTW zgodnie z regulaminem,
e) zgłaszanie wniosków dotyczących UTW
f) noszenia plakietki oraz gadżetów z logo UTW oraz otrzymania indeksu słuchacza. Za aktywność i sumienność słuchacz może otrzymać dyplom honorowy.
2. Członek zwyczajny / słuchacz/ zobowiązany jest do:
a) aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz UTW
b) przestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał Zarządu,
c) regularnego opłacania składek,
d) przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.
§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi obowiązani są:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia
b) przestrzegać postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z zawartą umową.
4. członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu. Nie zwalnia to jednak członka od opłacenia zaległych składek,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku: prawomocnego orzeczeniu sądu
o pozbawieniu praw publicznych, pozbawienie członkostwa na skutek naruszenia zasad statutowych i regulaminów oraz nieopłacanie składek przez okres
12 miesięcy, nieusprawiedliwiona frekwencja poniżej 60 % w skali semestru,
d) pozbawienie członkostwa honorowego Uchwałą Walnego Zebrania Członków ·w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad i regulaminów wewnętrznych oraz uchwał.
2. W przypadkach określonych w ust.1 lit c i d Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia członka o jego wykluczeniu podając jednocześnie przyczyny podjętej decyzji wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków
za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków zwane dalej WZCz.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może liczbowo przekroczyć 1/3 osób Zarządu pochodzących z wyboru. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie punkt 4 § 26.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jej skład osobowy jest uzupełniany przez komisję Rewizyjną za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie punkt 5 § 26.
4. Władze Stowarzyszenia nie mogą być członkami innych organów UTW oraz nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 21
1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania.
2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia.
2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
§ 23
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwołania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami WZCz kieruje wybierane każdorazowo Prezydium w składzie: Przewodniczący i sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Zarządu lub jego zastępca.
5. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum WZCz może odbyć się w drugim terminie po 0,5 h w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych.
6. Uchwały WZCz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków plus 1.
7. Do uchwalania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 członków obecnych na WZCz, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
§ 24
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co najmniej raz na trzy lata.
§ 25
1. Nadzwyczajne WZCz może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Nadzwyczajne WZCz zwołuje Zarząd.
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane pisemnie skierowane do Zarządu żądanie, co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne WZCz powinno być zwoływane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.
4. Nadzwyczajne WZCz obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26
Do kompetencji WZCz należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalenie budżetu,
4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,
5. wybór im odwołanie Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie władz Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości składek członkowski, ulg oraz zwolnień od tych składek,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez słuchaczy lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
15. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
16. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD
§ 27
1. Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób w tym prezesa, v-ce prezesa ds. administracyjnych, v-ce prezesa ds. programowych, kanclerza, sekretarza, skarbnika
i członków.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami WZCz
i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed WZCz.
3. Wybrany Prezes proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na pozostałe funkcje za ich uprzednią zgodą.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
6. W posiedzeniach Zarządu powinien uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybierane jest Prezydium Zarządu składające się z:
a) Prezesa,
b) v-ce prezesa ds. administracyjnych,
c) v-ce prezesa ds. programowych,
d) kanclerza,
e) sekretarza,
f) skarbnika.
8. Prezydium Zarządu odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu
9. Prezydium Zarządu kieruje działalnością między posiedzeniami.
10. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 liczby członków Prezydium Zarządu i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał WZCz oraz celów statutowych,
2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia praz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, oraz podejmowanie decyzji
w sprawach majątkowych,
5. powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
6. zwoływanie i organizowanie WZCz,
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8. decydowanie w sprawach powołania i rozwiązania sekcji zainteresowań na wniosek ·v-ce prezesa ds. programowych oraz nadzorowanie ich działalności,
9. powołanie Biura UTW i ustalenie zakresu jego działalności,
10. opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
12. składanie sprawozdań z działalności na WZCz,
13. załatwianie innych spraw, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia,
14. reprezentowanie UTW na zewnątrz.
§ 29
Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

§ 30
1. Do ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego,
v-ce przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 32
Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola, co najmniej raz do roku całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej,
2. przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień, jeśli takie są konieczne,
3. kontrola opłacanych składek członkowskich,
4. składanie sprawozdania na WZCz wraz z oceną działalności i wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w zebraniach Zarządu
z głosem doradczym,
6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
c) dotacje, darowizny, zapisy, składki i wpisowe.
3. Pozyskane środki majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki finansowe poza niewielki kwotami przeznaczonymi na cele bieżące powinny być jak najszybciej wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca kwartału za cały rok z góry lub
w wyjątkowych przypadkach w rozbiciu na dwie raty kwartalne, przy czym druga winna być wpłacona do końca marca danego roku.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.
7. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na pożyczki lub poręczenia zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy o działalności publicznej i wolontariacie.
8. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu.
9. Składanie oświadczeń woli jak w § 30 ust. 1, 2.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 34
1. Uchwałę w sprawie statutu podejmuje WZCz.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały WZCz podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZCz określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ X
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 35
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata do czasu wyboru nowego członka
w Sądzie Koleżeńskim.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
5. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do jednego roku,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
7. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od jej otrzymania do WZCz.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
Statut wchodzi w życie w momencie zarejestrowania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodnicząca Protokólant